PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

ASOCIACIJA

Tikslai

 

Bendradarbiauti su Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis, mokslo įstaigomis;
skatinti visuomenei ir valstybei naudingą užsienyje gyvenančių lietuvių veiklą;
skatinti užsienio lietuvių bendruomenių kūrimąsi,  padėti užsienio lietuviams išsaugoti lietuvišką tapatybę, stiprinti lituanistinį švietimą,  pristatyti užsienio lietuvių veiklą Lietuvos visuomenei, bei garsinti Lietuvos vardą pasaulyje;
skatinti bendrų su Lietuva mokslo, kultūros, turizmo, sporto ir visuomeninių iniciatyvų ir projektų kūrimą bei vykdymą, skatinti užsienio valstybėse veikiančias ir užsienio lietuvių vadovaujamas verslo struktūras bendradarbiauti su Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis.
atsižvelgiant į šiuolaikinius socialinius ir ekonominius iššūkius, kurti ir įgyvendinti inovatyvius socialinės gerovės skatinimo, socialinės įtraukties didinimo, žmogaus teisių ir lasivių puoselėjimo, darnios gyvensenos modelius ir tam skirtus kompleksinius sprendinius, apimant kūrybiškumo skatinimo, sveikatinimo, aplinkos apsaugos, regioninės plėtros, kultūrinio turizmo, verslumo, švietimo, mokslo, socialinių paslaugų, užimtumo skatinimo ir kitus aspektus. 

    

Veikla

 

  • organizuoti susitikimus, bendrus renginius su nevyriausybinėmis ir valstybinėmis organizacijomis ir institucijomis, teikti pasiūlymus valstybės institucijoms, sprendžiančioms užsienio lietuviams svarbius klausimus, užsienio lietuvių organizacijų problemas; 
  • rengti seminarus, konferencijas, mokymus, metodines priemones, padedančias stiprinti lituanistinį švietimą, bendradarbiauti su Lietuvos mokslo institucijomis, rengiant lietuvių kalbos mokymo stovyklas, kursus, seminarus užsienio lietuviams, stiprinant Lietuvos bei užsienyje gyvenančių mokslininkų ryšius;
  • bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis bei valstybinėmis organizacijomis organizuoti kultūros ir švietimo specialistų darbą užsienio lietuvių organizacijose, neformaliojo lituanistinio švietimo ir kultūros įstaigose; 
  • bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis kurti bendrus su užsienio lietuviais projektus bei iniciatyvas kultūros, sporto, mokslo, švietimo srityse;
  • rengti projektus bei dalyvauti projektuose su kitomis organizacijomis, Lietuvos valstybinėmis institucijomis bei užsienio organizacijomis;
  • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais asmenimis bei tarptautinėmis organizacijomis; organizuoti periodinių ir/ar vienkartinių informacinių leidinių aktualiomis temomis ir klausimais, įvairių mokymo ir metodinių priemonių leidybą, organizuoti informacijos pateikimą internete;
  • rengti projektus, renginius, bendradarbiauti su žiniasklaida ir kt. siekiant supažindinti Lietuvos visuomenę su užsienio lietuvių veikla ir įvairių sričių laimėjimais ir kt.
  •